Odluke JLS

ODLUKE
o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada