Grad Pregrada - Novi ugovor o koncesiji

Temeljem provedenog natječaja o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Grada Pregrada sklopljen je novi Ugovor o koncesiji za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada između Grada Pregrada i poduzeća EKO-FLOR PLUS D.O.O., te će se isti primjenjivati od 01. studenog 2016. godine.

Odvoz miješanog komunalnog otpada obavljati će se 4 puta mjesečno, petkom, u naselju Pregrada, dok će se u sljedećim naseljima i dalje izvršavati 3 puta mjesečno: Benkovo, Bregi Kostelski, Bušin, Cigrovec, Donja Plemenšćina, Gabrovec, Gorjakovo, Gornja Plemenšćina, Klenice, Kostel, Kostelsko, Mala Gora, Marinci, Martiša Ves, Pavlovec Pregradski, Sopot, Stipernica, Svetojurski Vrhi, Valentinovo, Velika Gora, Vinagora, Višnjevec, Vojsak, Vrhi Pregradski i Vrhi Vinagorski.

Odvoz selektivnog otpada (papira i kartona u plavim kantama, te plastike i upotrebljene Tetra Pak ambalaže u žutim vrećama sa znakom koncesionara) i dalje će se obavljati jednom mjesečno prema ranije dogovorenom rasporedu: 24. i 25. studeni, 29. i 30. prosinac, 26. i 27. siječanj 2017.

Obzirom na navedeno primjenjivati će se i nove cijene za korisnike kojima će se odvoz miješanog komunalnog otpada vršiti 4 puta mjesečno, o čemu će korisnici kojih se promjena cijena tiče biti pismeno obaviješteni.

 

S poštovanjem,
EKO-FLOR PLUS d.o.o.