OBAVIJEST O ČIPIRANJU SPREMNIKA ZA MIJEŠANI KOMUNALNI OTPAD NA PODRUČJU GRADA DONJA STUBICA

Poštovani korisnici,

Obavještavamo Vas da je tvrtka EKO-FLOR PLUS d.o.o. dana 22. srpnja 2019. godine započela sa čipiranjem (označavanjem) spremnika za miješani komunalni otpad.

Spremnici za odlaganje miješanog komunalnog otpada obilježavati će se RIF čipovima kako bi se javna usluga prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada mogla obračunavati po količini otpada, odnosno prema volumenu spremnika i broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Donja Stubica te Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN br. 50/17).

Stoga Vas molimo da kante nakon pražnjenja ostavite na mjestu preuzimanja kako bi iste bile što dostupnije našim djelatnicima.

Pored RIF čipa koji će biti utisnut u gornji lijevi rub spremnika, spremnik će dodatno biti označen sa naljepnicom na kojoj će biti naznačen ID korisnika, adresa i šifra obračunskog mjesta te pripadajući bar kod.

Molimo Vas za razumijevanje i suradnju vezano uz radnje koje će se poduzimati po ovoj obavijesti.

S poštovanjem,

EKO-FLOR PLUS d.o.o.